Regulamin sklepu internetowego Prosty Przepis Na

Regulamin sklepu internetowego Prosty Przepis Na.

Informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym zostały zawarte w regulaminie sklepu internetowego Prosty Przepis Na.

Sklep należy do PPN Group Karol Osior z siedzibą w Rudzienko-Kolonia 51 NIP 7142056899, REGON 520827903.

W razie pytań, możesz skontaktować się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail: prostyprzepisna@gmail.com lub telefonicznie: 726481396

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

PPN Group :)

§ 1
Definicje

Wykaz definicji użytych na potrzeby niniejszego regulaminu:

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep-prostyprzepisna.pl/strona/about-us

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep-prostyprzepisna.pl/

Sprzedawca – PPN Group Karol Osior z siedzibą w Rudzienko-Kolonia 51 NIP 7142056899, REGON 520827903.

§ 2
Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych oraz produktów fizycznych opisanych na stronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

dostęp do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przeglądarka internetowa,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Aby zalogować się na swoje konto Kupujący wykorzystuje swój adres e-mail oraz zdefiniowane przez siebie hasło.

Założenie konta w Sklepie odbywa się zgodnie z automatycznym mechanizmem Sklepu, formularzem rejestracyjnym. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu lub portalu Facebook.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. W razie odnotowania przez Kupującego nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu powinien on poinformować o tym Sprzedawcę.

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prostyprzepisna@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać podstawowe dane, tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Wszelkie reklamacje będą rozpatrzone przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji. Klient zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu drogą elektroniczną.

§ 4
Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu z wyjątkiem sytuacji, kiedy opcja ta jest wyłączona przez administratora sklepu.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie produktu do koszyka przez Kupującego oraz wypełnienie formularza zamówienia. Danie niezbędne do złożenia zamówienia muszą zostać podane w formularzu. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego lub po wybraniu opcji wysyłki za pobraniem umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa sprzedaży lub o dostarczenie treści cyfrowych.

Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie fałszywych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w momencie, gdy Kupujący podał fałszywe dane lub gdy dane te budzą wątpliwości Sprzedawcy co do ich prawdziwości. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania prawdziwości i poprawności danych zawartych przez Kupującego, ale zgodnie z ust. 6 posiada takie uprawnienia.

Składając zamówienie w sklepie, Kupujący musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej przez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego czasu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych czy statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji powracającego klienta. Pamiętaj też, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez 5 lat od końca roku podatkowego.

Klient nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Jak również, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu  swoich danych w celach archiwalnych i statystycznych, jak również domagać się ich usunięcia z bazy.

§ 5
Dostawa i płatność

Dostępne formy płatności:
1. BLIK

2. Przelew bankowy

3. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Płatność w systemie Shoplo Payments realizowana jest przez Shoplo sp. z o.o z siedzibą pod adresem: ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa, NIP: 5213630420 o kapitale zakładowym 88 300 zł.

W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 6
Produkty fizyczne

  1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany podczas składania zamówienia przez Kupującego.
  2. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej.
  3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do kupującego.
  4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 7
Produkty elektroniczne

Realizacja zamówienia e-book następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania zakupionego e-booka.

Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, e-book objęty przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 8
Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca informuje Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego, które przysługuje Sprzedawcy.

Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9
Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub otrzymania produktów fizycznych.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy*.

Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do e-booka.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności ( w tym najtańszy dostępny w sklepie koszt dostarczenia produktów – jeżeli ten został pokryty przez Kupującego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o zgłoszeniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 10
Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz e-booka wolnego od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, e-book ma wadę fizyczną lub prawną. Czas obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata od wydania towaru.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub e-booka, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając stosowne oświadczenie.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

  1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności: https://sklep-prostyprzepisna.pl/strona/polityka-prywatnosci

§ 13

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl